additional_wooccm0

Privacy

PRIVACY POLICY

 

Algemeen

Lamotex NV hecht veel belang aan een correcte behandeling van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze policy is volledig in lijn met de nieuwe Europese Verordening 2016/679 (“GDPR” of “AVG”) en alle andere relevante wettelijke bepalingen rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevensgegevens?

Verantwoordelijke voor verwerking is de firma Lamotex NV.

Welke persoonsgegevens?

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken.

Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, adres, geslacht,…
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres, telefoon, gsm-nummer, …
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankgegevens, BTW nummer, solvabiliteitsgegevens, jaarrekeningen,…
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals bv. uw aankoopgeschiedenis
 • Marketing en analysedata, zoals uw interactie met nieuwsbrieven, website, app, webshop, om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer info, raadpleeg onze cookie policy.

 

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere via:

 • Het afsluiten van contracten
 • Communicatie persoonlijk, per e-mail, brief, fax of telefoon
 • Het invullen van een webformulier op onze website
 • Van financiële instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens maw rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden:

1.Binnen het kader van het bestaan van een contractuele en/of commerciële relatie (klanten, prospecten, leveranciers, partners) voor:

 • De correcte uitvoering van ons contract: opvolgen en levering van bestellingen, opvolgen van en opmaak facturatie, opvolgen betaling,…
 • Het onderhouden van onze commerciële relatie door u bv. op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot het productengamma, (adres)wijziging, terugroepacties,…
 • Klantondersteuning: productvragen, klachten, garantievragen,…
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren.
 • Gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met onze producten
 • Uitnodigingen voor events, beurzen, of gelijkaardige activiteiten

2.Buiten het bestaan van een contractuele relatie, wanneer u interesse toont in onze producten:

 • Indien u een vraag stelt telefonisch, per mail, persoonlijk of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.
 • Om u te informeren via het versturen van nieuwsbrieven
 • Om u te informeren over activiteiten, events, producten, diensten, speciale aanbiedingen gerelateerd aan onze firma.

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid bent om het gebruik ervan te weigeren.

Op basis van welke rechtsgrond?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen
 • Op basis van uw toestemming (die steeds herroepbaar is)
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (zoals o.a. het verzenden van gerichte promoties, het uitnodigen voor events, het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes). Wij houden hierbij steeds voor ogen dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en voorzien steeds in de mogelijkheid van een opt-out.
 • Wanneer de wetgeving ons daartoe verplicht

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij in volgende geval:

Het kan voorkomen dat wij van tijd tot tijd verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, agentschappen of derden op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Wij handelen op verantwoorde wijze en  houden bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken rekening met uw belangen.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

GARANTIE INZAKE EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Lamotex NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing  aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in deze policy.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft steeds het recht :

 • Op inzage en kopie van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • Om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te laten corrigeren.
 • Om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen (‘right to be forgotten’).
 • Om de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn, te beperken.
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit recht van bezwaar geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen bezwaar is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele en/of wettelijke verplichtingen.
 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

HOE KAN U UW RECHTEN UITVOEREN?

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons:

 • per e-mail: lamotex@lamotex.be
 • Per brief: Lamotex NV
  Tav de verantwoordelijke voor gegevensverwerking
  Nijverheidslaan 49
  8540 Deerlijk
  België

Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw
pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen.
Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: 10/12/2021